Vòng cổ và dây dắt

Mẫu Vòng cổ và dây dắt 2 lớp – VCDD03

Có đầy đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Mẫu Vòng cổ Lính – VCDD02

Có đầy đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Mẫu Yếm Lính – VCDD01

Có đầy đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau.